Notari počeli da naplaćuju dodatnu stavku od 720 dinara

|   Info
Na računima za uslugu javnog beležnika osim nagrade za službenika naći će se i dodatna stavka "troškovi", ali ne i kakvo to tačno angažovanje stranka plaća, i to uglavnom 720 dinara.
Foto: Pixabay.com

 

Izvor: Blic

    
Naime, Beograđanin V. G. overavao je kupoprodajni ugovor i na fiskalnom računu uvideo je dve stavke - osim troškova njihovih usluga naplaćena mu je bila i tzv. naknada troškova.

"Beležnik mi je objasnio da ima pravo na naknadu zbog kopiranja i štampanja dokumenata. Na moje pitanje kako je moguće da troškovi fotokopiranja dve lične karte i štampanja par listova A4 mogu da budu 720 dinara, on je počeo da viče i baca dokumentaciju po kancelariji, na moje i na zaprepašćenje prodavca. Na moje traženje da mi izradi specifikaciju troškova, on je ponovo počeo da viče kako nema šta dalje sa mnom da razgovara i da mogu da ga prijavim ako smatram da nešto nije u redu - ispričao je V. G. za "Blic", ističući da je slučaj prijavio Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori, ali nikakav odgovor u međuvremenu nisam dobio" - rekao je V. G.

Iz Javnobeležničke komore kažu za "Blic" da je reč o naknadi materijalnih troškova, prema kojima je stranka dužna da nadoknadi troškove za poštanske usluge, bankovne poslove, uključujući i troškove otvaranja i korišćenja javnobeležničkog računa za stranke, fotokopiranje dokumentacije, izradu overenih prepisa za službenu upotrebu i druge izdatke u vezi sa poslom za koji je angažovala javnog beležnika.

"Propisano da je za isprave o pravnim poslovima i hipoteci stranka dužna naknaditi javnom beležniku troškove u ukupnom iznosu od četiri boda, a za anekse isprava o pravnim poslovima i hipoteci, nasledničke izjave, punomoćja, saglasnosti supružnika i druge izjave u ukupnom iznosu od dva boda. Članom 10 Javnobeležničke tarife je propisano da je vrednost boda 150 dinara bez PDV-a, što znači da je vrednost boda sa PDV-om 180 dinara. Reč o naknadi koja je određena u fiksnom iznosu i u zavisnosti od vrste pravnog posla koji se preduzima, kao i od toga da li je reč o aneksu ili ne, propisana je u iznosu od 4 boda, odnosno 720 dinara (4x180) ili 2 boda, odnosno 360 dinara (2x180)" - kažu iz Javnobeležničke komore.

Međutim, postavlja se pitanje, kako je moguće da se pored nagrade za obavljeni posao, u šta spadaju sve radnje povezane sa konkretnim preduzetim poslom, uključujući i pripremne poslove, kao što su savetovanje sa strankom i drugim učesnicima u pravnom poslu, čitanje i obrazlaganje javnobeležničkih isprava i ostale naplate, nije ukalkulisana i naknada za troškove.

U slučaju V. G., nagrada je iskazana kroz 84 boda, što je dalo ukupnu sumu ili nagradu od 15.120 dinara. A onda u drugoj stavci u kojoj je pisalo naknada troškova iskazano je 720x1,00.

Od ostavine do overe potpisa

Notarima su povereni predmeti koje su ranije obavljali sudovi kao što je sastavljanje smrtovnice, popis imovine i ostavine. Takođe, oni overavaju potpise, rukopise i prepise, ali i potpise birača za izbore. Takođe, notari pri overi kupoprodajnih ugovora za nekretnine sada šalju elektronskim putem sačinjene ugovore katastru, poreskoj upravi, i drugim nadležnima, što oslobađa građane od direktnog odlaska.

Paušalna stavka fiksno za sve usluge?

Ovo, naime, nije jedini slučaj, zbog čega se čini da se ova stvaka obračunava potpuno paušalno i da se skoro svi notari pridržavaju nje.

Još jedan sugrađanin ukazao nam je da je za overu kupoprodajnog ugovora drugačije bodovan za nagradu, platio istu naknadu, 720 dinara, samo što je u njegovom slučaju ona na računu bila iskazana 600x1,2 dinara. Po tome, u oba slučaja ta naknada iznosila je 720 dinara, iako po čl. 2 Javnobeležničke tarife u obračun nagrade ulaze svi troškovi i takse.

Ostaje i dalje nejasno, zašto ukoliko je reč o drugačijoj vrsti ugovora, troškovi ostaju fiksni, odnosno 720 dinara.