U planu nacionalna baza sa podacima o svim teroristima svet

|   Slajder
Nacrt zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, objavljen je na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će trajati do 15. avgusta.

Izvor: Tanjug

Tekst Nacrta zakona pripremila je Radna grupa obrazovana odlukom Vlade Srbije, a u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbednost za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kao i u skladu sa opštim naporima Srbije na unapređenju sistema za prevenciju i borbu protiv terorizma, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Prema preliminarnim rešenjima, nacionalna baza će sadržati podatke o teroristima, grupama ili organizacijama koje ih finansiraju, tačnije o fizičkim i pravnim licima kako registrovanim tako i neregistrovanim, koja se nalaze na listi Ujedinjenih nacija ili nacionalnoj listi terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorizma.

Takođe, tu će biti pohranjeni podaci o licima evidentiranim u postojećim evidencijama nadležnih organa a zbog postojanja informacija, saznanja ili obaveštenja o terorističkim delima ili terorističkim aktivnostima.

Ova jedinstvena nacionalna baza podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizama biće platforma koja će sadržati skup podataka - kao deo već uskladištenih podataka u postojećim bazama nadležnih organa.

Predviđeno je da će se Nacionalna baza uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja zakona na snagu, dok će nadležni organi imati rok od godinu dana da po formiranju Nacionalne baze u nju unesu potrebne podatke.

Ova jedinstvena baza će omogućavati pristup podacima i kontrolisanu i bezbednu razmenu podataka između nadležnih organa, odnosno ministarstava za unutrašnje poslove, spoljne poslove, odbrane, finansija, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Republičko javno tužilaštvo i Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Nacrt zakona predviđa da i će pristup Nacionalnoj bazi imati i drugi državni organi "ako je to neophodno u cilju izvršavanja zakonom uređenih poslova u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma".

Nacionalna baza će se sastojati od osnovne platforme (hardvera i softvera) smeštene kod BIA i pojedinačnih servisa (linkova i terminala) za pristup osnovnoj platformi.

Cilj formiranja ove baze podataka je, kako se kaže u obrazloženju Nacrta zakona, efikasna razmena podataka i informacija između gore pomenutih organa.

Imajući u vidu da Nacionalna baza, između ostalog, sadrži i podatke o ličnosti, Nacrtom zakona je propisana svrha korišćenja podataka radi sprečavanja pretnje od terorizma, blagovremenog otkrivanja i dokumentovanja terorističke aktivnosti i krivičnog gonjenja.

Takođe je dato ograničenje da se podaci iz Nacionalne baze mogu obrađivati samo na način da bi se postigla svrha obrade za koju su podaci prikupljeni.

Nacrtom zakona je uređena i zaštita podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi.

Predviđeno je da se podaci čuvaju u elektronskoj formi i štite u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zatim zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Propisana je i obaveza nadležnih organa i administratora da preduzimaju opšte i posebne mere zaštite.

Takođe je predviđena odgovornost nadležnih organa koji unose podatke u bazu, kao i odgovornost administratora baze.

Propisuje se da kontrolu primene mera zaštite podataka o ličnosti vrši Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, a da kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa odredbama zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

 

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar