Osnova iz oktobra 2014.

|   Info
Ministar rada Zoran Đorđević obrazložio je danas izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se ukida Zakon o privremenom uređenju penzija zaključno sa 30. septembrom.
foto: Fonet

 

Izvor: FoNet

Osnov za isplatu penzije za oktobar 2018. godine i njeno dalje usklađivanje, će biti penzija isplaćena, odnosno pripadajuća za mesec oktobar 2014. godine.

U obrazloženju zakona se navodi da se izmenama Zakona o PIO menja načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, beneficirani staž, koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije.

Penali za ove osiguranike se računaju u odnosu na sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom.

Na ovaj način se pravednije obračunava visina prevremene starosne penzije za ove osiguranike, jer se uzima u obzir za njih snižena starosna granica, a ne opšta starosna granica kao do sada.

U cilju zaštite suštine prava na snižavanje starosne granice najviše do 50 godina života za osiguranike koji rade, ili su radili na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18) i sprečavanja mogućih zloupotreba, propisuje se da je za ove osiguranike uslov za ostvarivanje navedenog prava, da imaju navršene 2/3 efektivno provedene
na poslovima sa maksimalnim stepenom uvećanja staža osiguranja (12-18), u odnosu na ukupno efektivno vreme provedeno na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, navodi se u obrazloženju zakona.

Do dostizanja finansijske održivosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, penzije će se usklađivati prema propisima kojima se uređuje budžet i budžetski sistem.

Time se obezbeđuje efikasnije planiranje potrošnje u skladu sa ekonomskim mogućnostima budžeta.

U cilju smanjenja broja privremenih rešenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uvodi se promena u načinu obračuna poslednje godine staža osiguranja.

U dosadašnjoj praksi, poslednju godinu staža osiguranja je bilo moguće obračunati tek po isteku godine, kada Republički zavod za statistiku objavi prosečnu godišnju zaradu u Republici, tako da je Fond morao da donosi privremena rešenja.

Ovom promenom značajno će se poboljšati efikasnost rada Fonda i smanjiti administrativni troškovi, a uvodi se oročavanje trajanja privremenih rešenja , tri godine, u slučaju nepostojanja svih potrebnih podataka za donošenje konačnog rešenja.

Prestaje ovlašćenje Fonda da prinudno naplaćuje na ime neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Na ovaj način uvodi se red u nadležnostima institucija, jer je za kontrolu i naplatu doprinosa za socijalno osiguranje nadležna Poreska uprava.

Korisnici penzije primaće penziju prema uplaćenim doprinosima, jer se visina penzije određuje u skladu sa dužinom i visinom plaćanja doprinosa, navodi se u obrazloženju zakona.

U delu matične evidencije, između ostalog, radi se usklađivanje i sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i definisanje osnova za preuzimanje podataka od drugih organa i organizacija.

Tako se značajno smanjuju obaveze poslodavaca u pogledu popunjavanja i dostavljanja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje različitih prijava, ukidanje obrasca M4, i drugih obrazaca – ukida se ukupno 16 obrazaca, a i uvažavaju se rokovi za preduzimanje mera u odnosu na penzijsku administraciju.

Pozitivna ekonomska kretanja omogućila su utvrđivanje određenih mera u cilju zaštite i poboljšanja standarda korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Za korisnike penzije ustanovljava se mogućnost povećanja primanja isplatom novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike, uz ograničenje da da ova sredstva ne mogu biti veća od 0,3 odsto BDP na godišnjem nivou.

Vlada će utvrđivati uslove, visinu i dinamiku isplate navedenog novčanog iznosa. Pored toga, data je mogućnost da se sredstva Fonda mogu izuzetno koristiti i za isplatu novčane pomoći korisnicima penzije, u iznosu koji Vlada utvrdi, navodi se u obrazloženju zakona.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar